PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
 

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji o nazwie Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY BRE3310 A wraz z wewnętrzną linią zasilającą- działka nr ew. 171 w msc. Jordanów

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicy Φ250 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wzdłuż drogi wojewódzkiej 708 w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Duża i Poćwiardówka

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr BRE 3310A- działka 171 w miejscowości Jordanów

 

Ogłoszenie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małczew i Gałkówek Kolonia

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu wsi Małczew i Gałkówek Kolonia

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gałkówek Kolonia- działka nr ew. 35/5 i 35/6

 

Obwieszczenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentyu wsi Zalesie

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małczew i Gałkówek Kolonia

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zalesie

 

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi: Pieńki Henrykowskie obr. Syberia, Kędziorki, Małczew, Adamów.Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania trzech miejscowych planów zagospodarowani aprzestrzennego dla fragmentu wsi: Pieńki Henrykowskie, obr. Syberia, Kędziorki, Małczew.

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Adamów

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Brzeziny z dnia 9 listopada 2016 r. Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej w miejscowości Strzemboszewice

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Brzeziny dla fragmentów wsi Poćwiardówka, Eufeminów, Dąbrówka Duża, Helenówka obr. Bronowice i Polik

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej o długości 130m na działkach o nr ewid. 138/9 i 139 w miejscowości Jordanów, obręb Jordanów, gmina Brzeziny

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej o długości 55m na działce o nr ewid. 175 w miejscowości
Buczek, obręb Buczek, gmina Brzeziny

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozworzyn

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Polik

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny na dwóch obszarach we
wsi Małczew

 

Ogłoszenie o wyłożeniu planu cz. Jordanów

 

OGŁOSZENIE - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Eufeminów, Dąbrówka Duża, Helenówka (obręb Bronowice), Poćwiardówka i Rozworzyn w Gminie Brzeziny 

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Brzeziny dla fragmentów miejscowości Dąbrówka Mała, Eufeminów, Bielanki i Adamów


OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE) o przystąpieniu do opracowania 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Eufeminów, Dąbrówka Mała, Adamów i Bielanki w Gminie Brzeziny 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny.

Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego frag. wsi Grzmiąca

*************************

Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w m. Tworzyjanki Gmina Brzeziny

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa linii sieci energetycznej NN na działkach nr ew. 162, 143, 144 w Grzmiącej gm. Brzeziny

 

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania do części Gminy - Grzmiąca.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzjiustalającej cel publiczny: obiekty infrastruktury technicznej - budowa kablowej sieci energetycznej niskiego napięci dz. nr 239 we wsi Grzmiąca.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej Adamów o nr ewid. 124

*****************************
obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa 15/110 kV - Kędziorki 

Obwieszczenie, cel publiczny, wydana decyzja - wodociąg Bronowice

Obwieszczenie cel publiczny linia kablowa NN Szymaniszki (23 KB)

obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej cel publiczny - sala gimnastyczna Dąbrówka Duża (23 KB)

Obwieszczenie - cel publiczny linia kablowa NN Syberia wydana decyzja (23 KB)

Obwieszczenie cel publiczny linia 110 KV Zalesie wydana decyzja (24 KB)

Obwieszczenie cel publiczny Zalesie konstrukcja pionowa wydana decyzja (23 KB)

Obwieszczenie cel publiczny Grzmiąca konstrukcja pionowa wydana decyzja (23 KB)

Obwieszczenie cel publiczny linia kablowa nN i SN w Buczku wszczęcie postępowania (23 KB)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - linia kablowa NN w Syberii (23 KB)

- budowa linii energetycznej w Kędziorkach (23 KB)

- obwieszczenie o wydanej decyzji ustalenia celu publicznego - budynek Bronowice

- budowa wodociągu gminnego w Witkowicach - decyzja

- obwieszczenie o wydanej decyzji ustalenia celu publicznego - linia oświetlenia NN w Buczku

- obwieszczenie o wydanej decyzji - linia oświetlenia NN w Buczku

- budowa napowietrznej linii oświetleniowej w Buczku

- budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Strzemboszewicach - decyzja

- budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Strzemboszewicach

- budowa konstrukcji pionowej z odciągami - Zalesie (23 KB)

- budowa konstrukcji pionowej z odciągami - Grzmiaca (23 KB)

- budowa dwutorowej linii napowietrznej elektroenergetycznej 110kV (23 KB)

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 23187
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zalewska-Piestrzeniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-10-06 15:23:53
Czas publikacji: 2019-02-14 09:13:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak