Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Brzeziny - eksploatacja istniejących obiektów 

 
 

Szanowni Mieszkańcy!

             Skutki, jakie niesie zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami odżywczymi – azotem i fosforem są ogromne, zarówno gospodarcze, jak środowiskowe i społeczne. Brak dostępu do czystej wody jest podstawowym brakiem, z jakim zmaga się człowiek i nie może być tego dostępu pozbawiony.

                 Sprawą bardzo ważną  w dzisiejszych czasach jest oczyszczanie ścieków z zabudowy rozproszonej na terenach wiejskich. Wydawałoby się, że niewielkie ładunki azotu i fosforu nie mają znaczenia, ale sączone przez lata wpływają negatywnie na jakość wody pitnej ze studni i powodują eutrofizację zbiorników wodnych. W dodatku są to procesy nieodwracalne.

               W systemie budowy rozproszonej, budowanie wielkich ciągów kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego sensu, nie wystarczy wybudować, co jest bardzo kosztochłonne, ale potem dochodzą również wysokie koszty eksploatacyjne. W takiej sytuacji rozwiązanie poprzez budowę niewielkich przydomowych oczyszczalni ścieków wydaje się być rozwiązaniem najbardziej słusznym, zwłaszcza jeśli będziemy stosowali zasadę właściwego doboru oczyszczalni do warunków środowiska, w jakim będzie pracować i jeśli będziemy w sposób właściwy i zgodny z zaleceniami producenta, eksploatować wybudowane obiekty.

                   Na terenie Gminy funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków zrealizowane przez Gminę dla mieszkańców przy dużym wsparciu finansowym środkami z zewnątrz (unijne dotacje w ramach PROW 2007-2013, krajowe środki WFOŚiGW w Łodzi).

                  W celu zapewnienia trwałości wybudowanych instalacji i w trosce o naturalne środowisko a przede wszystkim ochronę wód powierzchniowych w załączniku niniejszej wiadomości przekazujemy dla przypomnienia treść Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, jaką wykonawca przydomowych oczyszczalni ścieków przekazał użytkownikom po zakończeniu montażu. Zalecamy sumienne stosowanie się do wytycznych określonych w dokumencie. Pozwoli to na zapewnienie dużej sprawności w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji oraz zapewni właściwą jakość oczyszczanych ścieków a tym samym ochronę zasobów wodnych.

 

 

Załączniki

POŚ dokumentacja techniczno-ruchowa.pdf

Data: 2017-12-28 11:08:13 Rozmiar: 738.26k Format: .pdf Pobierz

POŚ wykaz odpadów zabronionych do wprowadzania do POŚ.pdf

Data: 2017-12-28 11:08:13 Rozmiar: 79.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Olkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Olkiewicz
Czas wytworzenia: 2017-12-28 11:08:13
Czas publikacji: 2017-12-29 09:49:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak