Sesja XLII - 14.09.2010 r. 

 
 

Uchwała Nr XLII/288/2010 z dnia 14.09. 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Gałkówek Kolonia – część działek o nr ewid. 142 i 143 (35 KB)

*****

Uchwała Nr XLII /289/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Helenów – część działki o nr ewid. 58 (35 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/290/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Małczew (35 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/291/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Tworzyjanki działka o nr ewid.159 (33 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/292/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Szymaniszki – część działki o nr ewid. 16 (35 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/293/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brzeziny do realizacji projektu pt. „Integracyjna świetlica w gminie Brzeziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 Priorytet VII , Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (25 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/295/2010 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok (32 KB)

*****

Uchwała Nr XLII/296/2010 z dnia 14.09. 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (38 KB)

 

Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2010-10-06 11:52:23
Czas publikacji: 2010-10-06 11:52:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak