uchwały III sesji 

 
 

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy Brzeziny , które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. (31 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (37 KB)

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2011-2015 (18 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (84 KB)

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2011 rok (77 KB)

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny. (22 KB)

Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Brzeziny. (77 KB)

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brzeziny do realizacji projektu pt. "VIP-Bardzo Ważny Przedszkolak" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.11 Zmniejszenie nierówności w stopniu (23 KB)

Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Brzeziny w ramach inicjatywy lokalnej. (78 KB)

Uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 r. (58 KB)

Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2011 rok. (28 KB)

Uchwała Nr III/22/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki Finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2011 rok. (26 KB)

Uchwała Nr III/23/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2011 rok. (22 KB)

Uchwała Nr III/24/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2011 rok. (28 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 397
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marlena Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Marlena Kuchta
Czas wytworzenia: 2011-04-08 12:49:16
Czas publikacji: 2011-04-08 12:49:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak