uchwały 

 
 

 

Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów położonych w Poćwiardówce z dotychczasowym dzierżawcą. (23 KB)

Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własnośc gminy. (16 KB)

Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (41 KB)

Uchwała NrXV/98/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia (25 KB)

Uchwała Nr XV99/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brzeziny do realizacji projektupt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". (25 KB)

Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2013 r. (26 KB)

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r.  w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów za ochronne. (22 KB)

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przystapienia Gminy Brzeziny do realizacji w 2012 roku projektu systemowego pn."Nowe szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (12 KB)

 

Liczba odwiedzin : 442
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-04-06 11:04:23
Czas publikacji: 2012-04-06 11:04:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak