uchwły z 25.06.2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok (24 KB)

Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w szkołach. (23 KB)

Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zasad ustalenia obniżonego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizaujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzi. (17 KB)

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia  25.06.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (23 KB)

Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów położonych w Poćwiardówce z dotychczasowym dzierżawcą (24 KB)

Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Brzeziny  z dnia 25.06.2012 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Brzeziny zs w Kaletniku położonych na terenie gminy Brzeziny za ochronne (12 KB)

Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów Nadleśnictwa Brzeziny z/s w Kaletniku położonych na terenie gminy Brzeziny (12 KB)

Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2012 r. w sprawie wyznaczenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (34 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 404
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-06-28 14:30:19
Czas publikacji: 2012-06-28 14:30:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak