uchwały 12.12.2012 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/280/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Brzeziny lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania ulg.

Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Brzeziny - rejon wsi Grzmiąca - zachód, teren pomiędzy drogą powiatową nr 5100 E a drogą gminną działka nr ewid. 200.

Uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-12-31 12:14:24
Czas publikacji: 2012-12-31 12:14:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak