Uchwały - 25.06.2013 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2012 rok

Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2013 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Poćwiardówce z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Brzeziny

 

Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-09-25 09:22:03
Czas publikacji: 2013-09-25 09:22:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak