Uchwała Nr VI/27/2015  Uchwała Nr VI/28/2015 ... 

 
 

Uchwała Nr VI/27/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Uchwała Nr VI/28/2015  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/29/2015  w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/ 321 /2014 z dnia Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 20072013 na realizację operacji pn.: „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny"

Uchwała Nr VI/30/2015  w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/ 322 /2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację operacji pn: „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny".

Uchwała Nr VI/31/2015  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację operacji pn: „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny".

Uchwała Nr VI/32/2015  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku

Uchwała Nr VI/33/2015  w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brzeziny

Uchwała Nr VI/34/2015  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w zakresie międzygminnej lokalnej komunikacji autobusowej

Uchwała Nr VI/35/2015  w sprawie wyboru delegatów Gminy Brzeziny do Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo- Zachodniego Mazowsza

Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-006/15 pt.”Przedszkole to dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych położonych na terenie Gminy Brzeziny znajdujących się w: Bogdance, Gałkówku Kolonii, Bronowicach, Eufeminowie oraz z Bogdanki przy osiedlu mieszkaniowym byłych zakładów P.O.M.

Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeziny na rok 2015

Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeziny na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozworzyn Załącznik Numer 1 Rozworzyn

Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Poćwiardówka (działka o nr ewid. 377/3 i część działek o nr ewid. 377/1 i 377/2)Załącznik Numer 1 Poćwiardówka

Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Eufeminów (działki o nr ewid.: 107, 106/1, 106/2, 106/3 i część działki o nr ewid. 129) Załącznik Numer 1 Eufeminów

Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Eufeminów (działki o nr ewid.: 107, 106/1, 106/2, 106/3 i część działki o nr ewid. 129) Załącznik Numer 1 Dąbrówka Duża

Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Helenówka (obręb Bronowice) Załącznik Numer 1 Helenówka

 

Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-05-05 08:54:47
Czas publikacji: 2015-05-05 08:54:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak