uchwały 18.05.2015 r. 

 
 

Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura".

Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Polik

Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Poćwiardówce z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr VII/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr VII/52/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr VII/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Dąbrówce Dużej z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr VII/54/2015  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzeziny do Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

 

Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Supera
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Supera
Czas wytworzenia: 2015-06-15 11:42:55
Czas publikacji: 2015-06-15 11:42:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak