Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA o spotkaniu w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju usług medyczno - opiekuńczych dla osób zaleznych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

2017-12-29 10:17:23
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych i Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2017-12-29 09:50:24
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Brzeziny - eksploatacja istniejących obiektów

2017-12-29 09:49:11
Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych

2017-12-04 19:58:17
Informacja na temat realizowanego projektu pn Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny

2017-11-30 15:13:26
Informacja na temat planowanej realizacji instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Brzeziny

2017-09-21 08:56:48
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2017-09-12 21:01:36
Zaproszenie - Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS - ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

2017-08-16 14:21:04
Spotkanie informacyjne - ,,Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020''

2017-05-12 11:30:31
INFORMACJA nt konkursu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

2017-04-19 14:24:12