W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, ż... 

 
 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) Rada Gminy Brzeziny przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012-2015:

- do Sądu Okręgowego w Łodzi gdzie ma zostać wybranych 2 ławników, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego w Brzezinach - gdzie ma zostać wybranych 4 ławników, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2011 roku.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,
 • nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.


    Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Druki są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny pok. Nr 1.10 oraz na stronie internetowej:  www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszeniowej kandydat jest zobowiązany dołączyć:

 • 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 • w przypadku zgłoszenia przez obywateli listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

    Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 ŁÓDŻ, ul. Al. Kościuszki 107/109, tel.0 42 664 40 732.
    Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
    

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Gminy Brzeziny, pok. Nr 1.10 do godz. 15:30.
    

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r., lub które wpłynęły do Rady Gminy Brzeziny po upływie terminu określonego w § 162 §1 ustawy pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wójt Gminy Brzeziny

/-/Barbara Hojnacka

pobierz - karta zgłoszenia kandydata na ławnika (47 KB)

pobierz - lista osób popierających kandydata (132 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2011-06-16 15:53:44
Czas publikacji: 2011-06-16 15:53:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak