Wybory ławników sądowych kadencji lat 2016-2019 

 
 

 

W związku z upływem terminu w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających                w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Brzezinach i Sądzie Okręgowym  w Łodzi , Prezes Sadu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Brzeziny z prośbą o  dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

1) do Sądu Okręgowego w Łodzi 2 ławników (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy),

2) do Sądu Rejonowego w Brzezinach 4 ławników (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach

z zakresu prawa pracy).

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalności gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściąganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu, województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej, niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów praca z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza , o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (według nowego wzoru).

 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37,

I piętro, pokój 110,  tel. 42 664 62 0642 664 62 06.  ( http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=337 )

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania

i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Wybory ławników odbędą się nie później, niż w październiku 2015 r.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Kartę zgłoszenia można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Brzeziny,

ul. Sienkiewicza 16A, pok. 1.11 (na piętrze), w godzinach pracy Urzędu, tel. 46 874-26-6846 874-26-68.

 

drukuj

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. karta zgłoszenia

2. oświadczenie dot. postępowania karnego

3. oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej

4. lista osób zgłaszających kandydata

 

 

Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2015-06-12 11:25:28
Czas publikacji: 2015-06-12 11:25:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak