Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Brzeziny. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A
  • doręczyć osobiście – sekretariat - pok. 1.08 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek  - piątek: 7:30 - 15:30
  • faksem – na numer: +48 46 874 36 99
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: gminabrzeziny@post.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Załączniki

Petycja w sprawie publikacji wniosku o udzielenie informacji publicznej

Data: 2017-03-29 11:04:00 Rozmiar: 1.84M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2017-03-29 10:40:46
Czas publikacji: 2017-03-29 11:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak