uchwały 

 
 


Uchwała Nr XX/145/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2004 r.

*******************************
Uchwała Nr XX/146/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny nr XIII/109/2004 z dnia 1.03.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na rok 2004 .

*******************************
Uchwała Nr XX/147/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy Brzeziny

*******************************
Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r.

*******************************
Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie Obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

*******************************
Uchwała Nr XX/150/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

*******************************
Uchwała Nr XX/151/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: podatku od posiadania psów.

*******************************
Uchwała Nr XX/152/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

*******************************
Uchwała Nr XX/153/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

*******************************
Uchwała Nr XX/154/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

*******************************
Uchwała Nr XX/155/2004 rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w 2005 r.

*******************************
Uchwała Nr XX/156/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witkowice.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2004


*******************************
Uchwała NrXX/157/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie:uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

*******************************
Uchwała Nr XX/158/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zwrotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

*******************************
Uchwała Nr XX/159/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rochnie.

*******************************
Uchwała Nr XX/160/2004 rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVIII/139/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

*******************************
Uchwała Nr XX/161/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

*******************************
Uchwała Nr XX/162/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: udziału gminy Brzeziny w Pilotażowym Programie LEADER+ oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Brzeziny, a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:Gminą Jeżów, Gminą Rogów, Gminą Dmosin oraz Gminą Koluszki w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu LEADER+.

*******************************
Uchwała Nr XX/163/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 kwietnia 1997 r. nr XVIII/146/97 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z wodociągów na terenie Gminy Brzeziny.

*******************************
Uchwała Nr XX/164/2004 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/123/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006.

   

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2004-12-13 15:23:21
Czas publikacji: 2004-12-13 15:23:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak