***************************{... 

 
 

Uchwała Nr XXIV/187/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/187/2005
Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/187/2005

***************************

Uchwała Nr XXIV/188/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.2005 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2004 r.

***************************

Uchwała NrXXIV/189/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.2005 r. w sprawie: udzielenia absoluturium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

***************************

Uchwała Nr XXIV/190/2005 Rady Gminy Bzreziny z dnia 28.04.2005 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznanwania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej \"usługami\" oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

***************************

Uchwała Nr XXIV/191/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny nr XXII/175/2005 r. z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość sawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/191/2005

 

Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2005-07-26 12:46:58
Czas publikacji: 2005-07-26 12:46:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak