Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Brzeziny

2016-07-25 08:33:40
Informacja nt dofinansowania termomodernizacji budynku komunalnego w msc. Gałkówek-Kolonia środkami WFOŚiGW w Łodzi

2016-10-31 12:26:34
Informacja nt dofinansowania termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w msc. Gałkówek Kolonia środkami WFOŚiGW w Łodzi

2017-01-02 15:43:08
INFORMACJA nt konkursu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

2017-04-19 14:24:12
Spotkanie informacyjne - ,,Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020''

2017-05-12 11:30:31
Zaproszenie - Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS - ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

2017-08-16 14:21:04
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2017-09-12 21:01:36
Informacja na temat planowanej realizacji instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Brzeziny

2017-09-21 08:56:48
Informacja na temat realizowanego projektu pn Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny

2017-11-30 15:13:26
Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych

2017-12-04 19:58:17